HP-sidan

Riksföreningen för Histopatologi

Föreningen

Styrelseförteckning 2016/2017

Ordförande Hyltskog, Åsa
asa.hyltskog@vgregion.se,
asahyltskog@gmail.com
Södra Älvsborgs Sjukhus

Brämhultsvägen 53

501 82 Borås

Sekreterare/
vice ordförande
Järkendal Samuelsson, Lena
lena.jarkendal-samuelsson@regionhalland.se
lenajsamuelsson@gmail.com
Patologi och Cytologi i Halland
Hallandsjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035- 131872
Kassör Ohlsson, Ann- Sofie
ann-sofie.ohlsson@regionvastmanland.se
as.ohlsson@gmail.com
Klinisk Patologi
Västerås sjukhus
721 89 Västerås
021-176476
021-173706(fax)
Redaktionskommité/
HP-bladet
Ahlberg, Susanne
susanne.ahlberg@live.com
070-7340604
Redaktionskommité/
Artiklar
Gustafsson, Ingrid
ingrid.gustafsson@vll.se
ingrid.innertavle@gmail.com
Klinisk Patologi och Cytologi
Norrlands Universitetssjukhus
byggnad 6 M, vån 1
901 87 Umeå
090- 7851509
Redaktionskommité/
Artiklar
Korasiak Hällstorp, Violetta

wioletta.korasiak.hallstorp@rjl.se

viola hallstorp@hotmail.com

 

Klinisk Patologi

Länssjukhuset Ryhov

551 85 Jönköping

036-322449
Redaktionskommité/
Hemsidan
Isaksson Svensson, Jessica

jessica.isaksson@ltblekinge.se

jessican80@gmail.com

Avdelningen för klinisk patologi/cytologi

Blekingesjukhuset

371 85 Karlskrona

0455-734946
Kursrådet Blomqvist, Karin
rari011252@gmail.com
karin.i.blomqvist@vgregion.se
Klinisk Patologi och Cytologi
Gulastråket 8 SU
413 45 Göteborg
031-3421516
Kursrådet Eriksson, Pernilla

pernilla.eriksson1969@gmail.com

pernilla.eriksson@unilabs.com

Klinisk Patologi och Cytologi

Mälarsjukhuset

633 81 Eskilstuna

016-103686
Kursrådet Gabrielsson, Pia

Pia.wahlin@vgregion.se

wahlinpia@gmail.com

Södra Älvsborgs Sjukhus

Brämhultsvägen 53

501 82 Borås

033-6162309
Medlemsregister Noritis, Rita
rita.noritis@unilabs.com
rita.noritis@gmail.com
Klin Patologi/Cytologi
Mälarsjukhuset
633 81 Eskilstuna
016-103686

 

Stadgar

Ändamål
§1
Riksföreningen för Histopatologi är en ideell förening med biomedicinsk laboratorievetenskap inom histopatologi/ morfologisk cellbiologi som intresseområde.

Verksamhetsområde
§2
Riksföreningens verksamhetsområde är histopatologi/morfologisk cellbiologi.

Organisation
§3
Riksföreningen för Histopatologi utövar sin organisation genom;

 • Årsmötet
 • Styrelsen

Rätt till medlemskap
§4
Medlem av riksföreningen kan var och en bli som arbetar inom riksföreningens verksamhetsområde/specialitet, eller har gemensam yrkestillhörighet, eller har samma yrkesfunktion, eller på annat sätt har intresse av riksföreningens verksamhetsområde/specialitet.

Medlem kan vara boende och verksam i annat land.

Medlem kan tillhöra mer än en riksförening.

Ansökan om medlemskap
§5
Medlemskap erhålls genom inbetalning av medlemsavgift. Medlemskap kan prövas av styrelsen.

Medlemsavgift
§6
Medlemsavgiften fastställs av riksföreningens årsmöte och skall betalas före 31 januari innevarande år. Medlemskapet löper från 1 januari till 31 december innevarande år. Medlem som underlåter att betala medlemsavgift utesluts ur riksföreningen.

Årsmöten och övriga möten
§7
Riksföreningens högsta beslutande organ är årsmötet, som skall hållas senast den 30 juni på dag, tid och plats som styrelsen bestämmer.

Övriga möten skall hållas på dag, tid och plats som styrelsen bestämmer.
§8
Årsmötet är beslutsmässigt om kallelse därtill har utgått minst 14 dagar före mötet.
§9
Årsmötet behandlar och beslutar följande frågor;

 1. Årsmötets sammankallande i enlighet med stadgarna.
 2. Val av mötespresidium att leda mötets förhandlingar.
 3. Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll.
 4. Val av rösträknare.
 5. Godkännande av föredragningslista.
 6. Verksamhets- och revisionsberättelse.
 7. Ansvarsfrihet för styrelsen.
 8. Motioner.
 9. Stadgar.
 10. Medlemsavgiftens storlek.
 11. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget.
 12. Val riksföreningens ordförande och övriga ledamöter.
 13. Val av två revisorer och två revisor suppleanter, och beslut om i vilken ordning de skall träda funktion.
 14. Beslut om valberedningens storlek och val av valberedning att förbereda nästa årsmötes val.
 15. Behandling av övriga frågor som tillställts styrelsen för beredning.

Motioner
§10
Riksföreningens medlemmar kan lämna motion till årsmötet. Motionen skall vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före årsmötet. Styrelsen har att med sitt yttrande framlägga motionen för årsmötet.

Beslut
§11
På årsmötet och övriga möten har varje närvarande medlem en röst. I beslutet om ansvarsfrihet för styrelsen och i valet av revisorer och valberedning får inte någon medlem av styrelsen, vare sig ledamot eller suppleant, delta. Röstning sker öppet men vid val slutet om någon begär det. Utfaller röstetalet lika, avgör mötesordförande sakfrågan, men lotten avgör valet.

Styrelsen
§12
Styrelsen består av, förutom ordförande, tio ledamöter och en suppleant. Styrelsens mandattid är två år. Ordföranden och halva styrelsen väljs det ena året och den andra halvan av styrelsen det andra året.

Styrelsens utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassaförvaltare. Styrelsen skall sammanträda minst två gånger om året. Styrelsen är beslutsmässig då dess medlemmar har blivit kallade och minst hälften av styrelsens ledamöter är ense om beslutet. Mer än halva styrelsen, sju ledamöter, skall vara närvarande för att styrelsen skall vara beslutsmässig.

Valbar person till styrelsen är biomedicinsk analytiker verksam inom histopatologisk metodik.

Styrelsens uppgifter
§13
Det åligger styrelsen att;

 1. Att ansvara för verksamheten
 2. Förbereda alla ärenden till årsmötet och övriga möten.
 3. Ansvara för riksföreningens ekonomi.
 4. Utser den eller de personer som ska teckna firma för riksföreningen.
 5. Att utse den eller de personer som ska teckna firma för riksföreningen.
 6. Verka för samarbete med närstående organisationer.
 7. Att mellan årsmöten välja ersättare för den som valts på årsmötet – styrelsen själv, revisorerna och valberedningen undantagna – men som av någon anledning måste lämna sin post före mandattidens utgång.

Revision
§14
På årsmötet väljs 2 revisorer jämte två suppleanter för dessa. Suppleanterna inträder vid förfall för ordinarie revisor i den ordning årsmötet beslutar.

Revisor skall med självständighet och objektivitet omsorgsfullt granska föreningens verksamhet jämte räkenskaper och styrelsens förvaltning. Därvid ska iakttas att fattade beslut inte strider mot stadgar eller mot årsmötesbeslut. Revisorerna ska iaktta god revisorsed.

Räkenskaper ska vara avslutade den 31 december och skall senast den 31 januari överlämnas till revisorerna. Revisorerna återställer räkenskaperna och lämnar in revisionsberättelse senast den 15 februari.

Revisor har rätt att med yttrande- och förslagsrätt närvara vid årsmötet.

Stadgar
§15
Beslut om förändring av stadgan beslutas av årsmötet med 2/3 majoritet.

Upplösning
§16
Beslut om upplösning av Riksföreningen för Histopatologi fattas av årsmötet med 2/3 majoritet. Samtidigt skall beslut fattas om hur tillgångar och skulder skall fördelas.